Ako požiadať o domácu opatrovateľskú službu mesto Prešov?

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby patrí medzi sociálne služby, ktoré sú podmienené odkázanosťou. To znamená, že prvou podmienkou k tomu, aby Vám alebo Vášmu blízkemu mohla byť poskytovaná táto služba je disponovať posudkom o odkázanosti na sociálnu službu (viac sa dozviete v časti „Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ tu: https://socialny-presov.odyzeo.dev/seniori/socialne-sluzby-pre-seniorov).

Následne k vybaveniu služby budete potrebovať:

  • vyplniť žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby (dostupná tu - https://www.presov.sk/downloadfilef.php?id=1184784),

  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,

  • potvrdenie o príjme za aktuálny kalendárny rok,

  • rozsudok súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony (u osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony).

UPOZORNENIE!

Žiadosť je potrebné potvrdiť na ÚPSVaR, že sa žiadateľovi o sociálnu službu neposkytuje peňažný príspevok na opatrovanie (viď nižšie).

Domácu opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

  • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,

  • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa rozhodnutia z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

  • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa rozhodnutia z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

  • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

Lehota na vybavenie Vašej žiadosti je 30 dní.

Domáca opatrovateľská služba sa neposkytuje bezplatne, tj. klient ju spolufinancuje na základe stanovenej výšky úhrady. Posledný platný príkaz mesta Prešov z dňa 18.12.2019 s uvedenými sumami je dostupný tu: https://www.presov.sk/downloadfilef.php?id=732218.

Nezabudnite, okrem samotného mesta Prešov poskytujú domácu opatrovateľskú službu na území mesta aj neverejní poskytovatelia. Ich zoznam nájdete tu: xxxx.

Chcete sa o svojho blízkeho starať doma sami?

Môžete využiť možnosť peňažného príspevku na opatrovanie zo strany Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a stať sa tzv. neformálnym opatrovateľom. Viac informácii sa dozviete tu: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-opatrovanie/.


Zdroj ilustračného obrázku: https://www.pexels.com/

Súvisiace články