Rýchly adresár

Všeobecné kontakty

112 - centrálny dispečing pohotovosti
158 - dispečing polície
155 - dispečing rýchlej lekárskej a zdravotnej pomoci
150 - dispečing hasičskej a záchrannej služby
Kancelária prvého kontaktu - Prešovský samosprávny kraj
Odbor služieb pre občanov - mesto Prešov
Prevencia kriminality - Informačná kancelária Prešov
Centrum právnej pomoci Prešov
Verejný ochranca práv
0800 800 818 - Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi
0850 111 321 - Linka pomoci obetiam násilia (nonstop)
0800 800 566 - Linka dôvery Nezábudka (nonstop)
055/ 644 1155 - Linka dôvery Košice –Linka Nádeje (nonstop)
051/7731 000 - Linka dôvery Prešov


Seniori

0800 172 500 – senior linka


Zdravotne postihnutí občania

Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím


Rodina

0800 212 212 - Linka pre ženy zažívajúce násilie (nonstop)
0800 300 700 - Linka prokuratúry pre ohlásenie domáceho násilia
0903 519 550 - Krízová linka Aliancie žien slovenska (nonstop)
0907 346 374, 0911 346 374 - Krízová linka Žena v tiesni, o.z.
0905 888 234 - Infolinka Hniezda záchrany pre ženy s nechceným tehotenstvom (nonstop)
0950 439 342 - Komisár pre deti (nonstop)
116 111 - Linka detskej istoty (nonstop)
0907 401 749 - Linka detskej dôvery
116 000 - Linka pre nezvestné deti (nonstop)
0800 191 222 - Linka UPSVAR pre nahlásenie zneužívania soc. systému a zanedbávania starostlivosti o deti
055/ 622 2323 - Linka dôvery mládeže Košice (nonstop)
IPčko - internetová poradňa pre mladých (chat/email)


Sociálne vylúčení

0800 800 900 - Linka pomoci pre závislých hráčov
Linky pomoci závislým od alkoholu a drog
02/54774166, 0911 166 066 - Toxikologická informačná služba (nonstop)
0915 970 498 - Infolinka o problematike opiátovej závislosti