Neviditeľní a nevypočutí – neformálni opatrovatelia

Európska sieť COFACE Family Europe uskutočnila v roku 2017 prieskum o potrebách a výzvach neformálnych opatrovateľov (neformálne opatrujúcich osôb) v 16 krajinách EÚ s cieľom priniesť odporúčania na zlepšenie súčasných politík a bojovať proti sociálnej exklúzii. Neformálni opatrovatelia totiž predstavujú neviditeľnú pracovnú silu a predstavujú jednu z najviac nevypočutých, sociálne vylúčených skupín v spoločnosti. Každý z nás pritom zrejme pozná vo vlastnej rodine alebo blízkom okolí niekoho, kto sa doma stará o svoju polovičku, rodiča, starého rodiča, súrodenca, dieťa či ďalšieho príbuzného.

Neformálni opatrovatelia pritom vypĺňajú značnú medzeru v poskytovaní sociálnej starostlivosti a asistencie na krátku alebo dlhú dobu jednému alebo viacerým rodinným príslušníkom či iným blízkym ľuďom.

Z 1000 odpovedí účastníkov prieskumu vyplynuli tieto hlavné závery:

 1. neformálni opatrovatelia čelia významným výzvam, pokiaľ ide o:

  • zosúladenie ich pracovného a osobného života („Som opatrovateľ takmer 24 hodín denne, mám veľmi málo času ísť von, hoci aj na nákupy. Cítim sa ako väzeň“),

  • prístup ku komunitným službám („Je prítomný nedostatok podpory pre rozvoj normálneho života. Počas starostlivosti o iného, často nemôžete vykonávať každodenné úlohy, ako nakupovanie, varenie ...“),

  • ich finančnú situáciu („Pri absencii práce by sa mal byť neformálny opatrovateľ viac podporovaný. Neschopnosť pracovať je už samo o sebe finančným obmedzením a navyše zvyšované výdavky spojené so starostlivosťou o blízkeho je to isté, ako tlačiť ľudí do biedy“),

  • zdravotné problémy („Kvôli dvojitému bremenu v podobe starostlivosti o blízkeho a práci som postupne ochorela -chrbát, porucha spánku, vyčerpanie“),

  • administratívne problémy („Inštitúcie, ktoré by mali zlepšiť moju situáciu, ešte viac komplikujú môj život“),

  • sociálne uznanie zo strany spoločnosti („Nie sme dostatočne zapojení alebo braní vážne. V našej kultúre je považované za samozrejmé, že predovšetkým ženy preberajú na seba tieto povinnosti „).

 2. v štúdii nebola žiadna krajina, ktorá by dosahovala výrazne lepšie výsledky ako ostatné z hľadiska poskytovania adekvátnej podpory neformálnym opatrovateľom,

 3. byť neformálnym opatrovateľom často ústi do izolácie a sociálnej exklúzie,

 4. neformálni opatrovatelia preferujú najmä terénne formy podpory, ktoré ich odľahčia od povinností a pritom umožnia ich blízkemu žiť vo svojej komunite, je veľký dopyt zo strany neformálnych opatrovateľov po personalizovaných, flexibilných riešeniach.

Aké odporúčania navrhujú samotní neformálni opatrovatelia v Európe pre tvorcov politík, aby mohli zlepšiť svoju situáciu a žiť kvalitnejší život?

Návrhy boli zoskupené podľa týchto šiestich tém:

Poskytovanie komunitných služieb

Medzi návrhmi respondentov zaznela najmä odľahčovacia služba a to aj počas nočných hodín, víkendov a sviatkov, viac pracovníkov, ktorí poskytujú profesionálnu starostlivosť, poskytovanie sociálnych aktivít pre odkázaných občanov a ich rodiny, poskytovanie flexibilnej a dostupnej pomoci pri prácach v domácnosti, obmedzenie architektonických bariér..

Finančná podpora a sociálne zabezpečenie

Neformálni opatrovatelia navrhujú opatrenia ako poskytovanie minimálnej mzdy, pokrytie sociálneho poistenia (o.i. zabezpečenie práva na dôchodok), zníženie veku odchodu do dôchodku, uznanie práva na dovolenku a právne uznanie neformálneho opatrovania ako profesie.

Administratívne zmeny

Zníženie byrokracie (zavedenie pravidla jeden krát a dosť a urýchlenie procesov), lepší informačný tok – poskytovanie jasných informácii o existujúcej podpore a právach neformálneho opatrovateľov, automatická notifikácia, ak osoba má nárok na určitú podporu, poskytovanie bezplatného poradenstva a školení, rozvoj podporných skupín (vytvorenie svojpomocných skupín, stretnutia neformálnych opatrovateľov). To sú niektoré z navrhovaných odporúčaní odpovedajúcich respondentov

Zmierňujúce opatrenia na pracovnom trhu

Medzi identifikované opatrenia patrí poskytovanie možnosti dlhšieho P-čka, flexibilných pracovných hodín a homeoffice, podpora reintegrácie na trh práce a pod.

Zapojenie, začlenenie a zvyšovanie informovanosti

Vyjadrenia opýtaných obsahovali návrhy ako konzultácia politických rozhodnutí s neformálnymi opatrovateľmi a ľuďmi so špeciálnymi potrebami, posilnenie inklúzie ľudí s postihnutím, zvyšovanie povedomia o neformálnych opatrovateľoch (a osobách s postihnutím) na úradoch, medzi zamestnávateľmi a zlepšenie ich uznania v spoločnosti.

Prevencia zdravia

Neformálni opatrovatelia by uvítali poskytnutie prístupu k psychologickej podpore (poradenstvu), poskytovanie rekreačných aktivít pre neformálnych opatrovateľov (napr. relaxácii, masáží), poskytnutie telefonickej podpory v stresových situáciách.

Príklady dobrej praxe v rámci jednotlivých tém, ako aj ďalšie informácie o zrealizovanom prieskume nájdete v online dokumente: http://www.coface-eu.org/wp-content/uploads/2017/11/COFACE-Families-Europe_Study-Family-Carers.pdf

Zdroj ilustračného obrázku: https://www.pexels.com/

Súvisiace články