Potrebujem pomoc, čo mám robiť?


Zákon o sociálnych službách (ďalej len „zákon") upravuje pravidlá a podmienky pre poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii a sú odkázaní na pomoc.

Obce a samosprávne kraje sú zodpovedné za to, aby ich obyvatelia dostali sociálne služby, ktoré potrebujú. Štát síce neposkytuje sociálne služby, ale v súčasnosti finančne prispieva na niektoré sociálne služby priamo poskytovateľovi takejto služby. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplácajú rôzne sociálne dávky, poskytujú služby pre nezamestnaných občanov a tiež vyplácajú príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.. Sociálna poisťovňa vypláca dôchodky, nemocenské dávky, dávky pre nezamestnaných. Sociálne služby však nefinancuje.

Ak ste v dôchodkovom veku alebo ste osobou so zdravotným postihnutím a potrebujete pomoc, musíte ju hľadať tam, kde bývate, vo svojej obci a vo svojom kraji. Obec alebo kraj posúdi, akú pomoc potrebujete a podľa toho Vám poskytne alebo zabezpečí potrebnú sociálnu službu.

Sociálne služby (vrátane Zariadení sociálnych služieb (ďalej len „zariadenia"), ktoré poskytujú obce a samosprávne kraje sú v zákone označené ako verejní poskytovatelia. Sociálne služby (vrátane Zariadení), ktoré poskytujú cirkevné organizácie, občianske združenia, neziskové organizácie alebo fyzické osoby, sú označené ako neverejní poskytovatelia. Verejní aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb majú vo vzťahu k žiadateľom a prijímateľom služieb rovnaké povinnosti, občania majú vo vzťahu k nim rovnaké práva.

Sociálne služby nie sú zadarmo. V roku 2020 na podporu sociálnych služieb plánuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vynaložiť finančný príspevok vo výške cca 156 mil. EUR. Ak chceme, aby boli služby dostupné pre všetkých, ktorí ich potrebujú, bude musieť štát a samosprávy na ne prispieť vyššou čiastkou a výraznejšie by mali prispievať na ne aj prijímatelia sociálnych služieb, hlavne tí, ktorí na to majú.

Ponúkame Vám niekoľko užitočných informácií, čo urobiť, aby sa Vaše práva naplnili. V rukách máte aktualizované vydanie brožúrky, ktoré vychádza z posledného znenia zákona k 1. 10. 2015.

Brožúrku Potrebujem pomoc, čo mám robiť? vydala SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien. Vychádza z posledného znenia Zákona o sociálnych službách k 1. 10. 2015.

Ďalšiu brožúrku "Starostlivosť o dlhodobo chorých starších ľudí – praktický sprievodca rozličnými formami pomoci" vydal Inštitút pre výskum práce a rodiny.

Do tretice užitočné informácie nájdete aj v publikácii "Ako sa postarať o blízkeho?" o možnostiach pomoci vážne a dlhodobo chorým zostavená na základe praktických skuseností ošetrujúceho personálu výnimočných centier pre dlhodobú starostlivosť.


Zdroj ilustračného obrázku: https://www.pexels.com/

Súvisiace články