Teleošetrovateľstvo, telemonitoring v starostlivosti o seniorov

Nové trendy v oblasti zdravotnej i ošetrovateľskej starostlivosti a technologický pokrok vytvárajú nové telemedicínske, teleošetrovateľské príležitosti, možnosti na zlepšenie starostlivosti, ktorá sa môže poskytovať seniorom v domácom aj komunitnom prostredí, čím sa zvyšuje prístup k starostlivosti pre osoby vyššieho veku.

Telemedicína, teleošetrovateľstvo a služby elektronického zdravotníctva sú moderné inovatívne spôsoby poskytovania starostlivosti a intervencie navrhnuté tak, aby vyhovovali potrebám seniorov.

Telemonitoring (teleošetrovateľstvo) využíva moderné technológie na monitorovanie pacientov. Je charakteristické zberom, prenosom a zdieľaním zdravotne relevantných informácií, čím je umožnené poskytnutie zdravotnej i ošetrovateľskej starostlivosti na diaľku u seniorov. Umožňuje stanoviť diagnózu v reálnom čase na diaľku bez potreby cestovania, možnosť telekonzultácie medzi odborníkmi pri stanovovaní diagnózy, telekonziliárneho stretnutia pri vzdelávaní.

Podpora telemedicíny a teleošetrovateľstva do systému zdravotnej starostlivosti vychádza na základe demografických ukazovateľov, ktoré poukazujú na starnúci trend populácie krajín EÚ. Európska únia je konglomerátom s viac ako 500 miliónmi ľudí, z ktorých 19,2% (približne 100 miliónov) sú seniori nad 65 rokov.

Zatiaľ neexistuje veľa dôkazov o tom, ako telemonitorovanie ovplyvňuje postoje a postupy sebamanažmentu. Nie sú celkom preskúmané dopady telemonitorovania u seniorov v oblasti posilnenia starostlivosti o seba a faktory adaptácie na tento spôsob starostlivosti.

Telemonitorovanie môže zvýšiť dôveru seniorov pri hodnotení a riešení ich príznakov v súvislosti s rôznymi ochoreniami. Sestry majú možnosť intenzívnejšie spolupracovať s lekármi, ostatnými pracovníkmi, prípadne podpornými osobami pacienta, a tak zlepšiť, zefektívniť kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť o seniorov a jej kontinuitu. Operatívne dokážu riešiť vzniknuté komplikácie, mobilita zabezpečuje okamžitý prístup ku každému seniorovi.

Oblasti použitia prvkov ošetrovateľstva sú takmer vo všetkých aplikovaných odboroch ošetrovateľstva. Teleošetrovateľstvo zvyšuje efektivitu a prístup k zdravotnej starostlivosti u seniorov. Sestra posudzuje, hodnotí, edukuje, konzultuje, komunikuje so seniorom, lekárom, inými odborníkmi, prípadne s rodinnými príslušníkmi i podpornými osobami.

Nové telemonitorovacie technológie boli pôvodne vyvinuté pre použitie u mladšej populácie, ale vzhľadom na rastúcu populáciu seniorov a výskyt Alzheimerovej choroby a iných demencií je použitie vhodné i u tejto vekovej skupine. U demencií sa využíva aplikácia telemonitorovania, ktorá funguje tak, že zachytáva videozáznamy v náročných situáciách a problémoch správania sa, ktoré sa následne vyhodnocujú a navrhujú stratégie, ako tieto situácie zvládať. Môže sa jednať o agresívne prejavy správania a ich spúšťače.
Telemonitorovanie je jednou z mnohých dostupných technológií na pomoc seniorom vrátane tých s Alzheimerovou chorobou a inými demenciami, aby zostali v domácom prostredí, prípadne v komunite. Nové technológie podporujú uspokojovanie individuálnych potrieb seniorov a seniorov s demenciou v počiatočnom štádiu prostredníctvom podpory pamäte, kognitívnej stimulácie a vyhľadávania informačných zdrojov na internete. Členovia rodiny, podporné osoby, ktoré sa starajú o seniorov a ľudí trpiacich demenciou žijúcich v komunite, sú tiež podporovaní novými technológiami.

Technológie v súčasnosti podporujú seniorov prostredníctvom informácií a podporných zdrojov dostupných online, monitorujú vitálne funkcie TK, P, D, TT, CO2, EKG, hladinu cukru v krvi, INR, monitorujú pohyb na lôžku, v miestnosti, v zariadení, budove a exteriéri, pripomínajú pitný režim, medikamentóznu terapiu a dokážu zavolať pomoc seniorovi. Funkcie mobilných technológií, ako sú mobilné textové správy, osobné lekárske záznamy a vizuálna komunikácia s lekármi a sestrami a inými zdravotníckymi pracovníkmi spĺňajú špecifické potreby seniorov. Aplikácie teleošetrovateľstva sú vyhovujúce pre poskytovanie najmä v domácej ošetrovateľskej starostlivosti u seniorov, v zariadeniach sociálnych služieb a domoch ošetrovateľskej starostlivosti. Zavedením aplikácií teleošetrovateľstva je možné presunúť niektorých seniorov z nemocničného lôžka do domáceho prostredia a eliminovať tak nepriaznivé psychologické faktory vplývajúce na uzdravenie a rekonvalescenciu seniora.

Napriek neustálemu zdokonaľovaniu telemonitoringu a čoraz väčším výhodám, ktoré podporujú osobné uspokojenie, ochranu zdravia stále existujú obavy o schopnostiach a postojoch seniorov pri zavádzaní a využívaní daných technológií. Medzi prekážky, ktoré obmedzujú používanie telemonitoringu u seniorov patria etické hľadisko, postoje k moderným technológiám a súkromie. Aj napriek obavám z využívania telemonitoringu sa trend využívania zvyšuje. Pozitívom je aj znižovanie počtu hospitalizácií, rehospitalizácií, návštev lekára, znižovanie nákladom na dopravu, podpora bezpečnosti čim sa stáva telemonitoring i ekonomicky výhodný.

Autori: Ing. Fedor Lehocki, PhD., MPH (1), doc. PhDr. Jana Martinková, PhD. (2), doc. PhDr. Silvia Putekova, PhD. (2)

(1) Národné centrum telemedicínskych služieb, o.z.
(2) Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave

Zdroj ilustračného obrázku: https://www.pexels.com/

Súvisiace články