Zdroj: www.pexels.com

Výskumný projekt skúma potenciál miest pri znižovaní osamelosti seniorov

Kvalitu života vo vysokom veku, popri poskytovanej zdravotnej starostlivosti či finančnému zabezpečeniu významne ovplyvňuje aj ďalší faktor - kvalita sociálnych sietí. Ich absencia vedie k sociálnemu vylúčeniu a osamelosti. Tie predstavujú podľa kvalitatívnych výskumov najzávažnejšie z obáv príslušníkov najstaršej generácie. Osamelosť spúšťa a zhoršuje priebeh patologických javov, prejavuje sa v psychickej aj fyzickej kondícii. Ľudia sú vyradení z participácie na ekonomických aktivitách a nezriedka aj na intenzívnom každodennom živote rodiny.

Výskumný projekt „Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie 2016-2020“ sa zameriava na skúmanie osamelosti seniorov v mestskom prostredí.

Paradoxne s vysokou hustotou zaľudnenia, variáciou životných štýlov, postojov, záujmov, je možné očakávať aj vyššiu pravdepodobnosť inovatívnych spôsobov uchopenia a práce s praktickými dôsledkami osamelosti, či už v podobe neformálnych väzieb medzi susedmi, známymi, kolegami, či náhodnými stretnutiami vo frekventovanom verejnom priestore.

Mesto má veľký potenciál osamelosť v každodennom živote seniorov redukovať a teda riešiť jeden z vážnych faktorov znižujúcich kvalitu ich života.

Slovenská spoločnosť v súčasnej Európe patrí medzi najintenzívnejšie starnúce populácie a tento problém sa jej bude týkať čoraz viac.

Projekt bol podporený grantom APVV a jeho riešenie prebieha v spolupráci Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej akadémie vied. V rámci projektu bol uskutočnený aj prieskum medzi prešovskými seniormi. Viac informácii o projekte, jeho aktivitách a výstupoch sa môžete dočítať na stránke: http://www.striebor.net/.

Zdroj ilustračného obrázku: https://www.pexels.com/

Súvisiace články