Venujete sa sociálnej oblasti? Využite možnosť členstva v platforme SocioFórum

Nezávislá platforma SocioFórum vznikla v roku 2001 na konferencii v Sielnici ako odpoveď na ukončenie činnosti Grémia tretieho sektora. Jedným z jej hlavných cieľov bolo a stále zostáva sieťovanie MNO pôsobiacich v sociálnej oblasti a presadzovanie ich záujmov voči národným orgánom štátnej správy, samospráve a parlamentu.

Aktivity platformy:

  • obhajoba oprávnených záujmov a potrieb MNO, ktoré pracujú najmä v oblast sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, občianskej advokácie, aktívnej politiky trhu práce a služieb zamestnanosti,

  • otváranie nových sociálnych tém pre verejnú a odbornú diskusiu,

  • vytváranie priestoru pre hľadanie komplexných multifunkčných riešení zvyšovania kvality života sociálne a inak znevýhodnených a ohrozených skupín obyvateľstva,

  • podpora reformy sociálneho systému a verejnej správy na Slovensku,

  • poskytovanie expertíznych, vzdelávacích, publikačných a organizačných služieb,

  • prezentácia dobrých príkladov MNO a mimoriadnych osobných aktivít ich predstaviteľov,

  • členstvo v medzinárodných organizáciách a účasť v medzinárodných projektoch.

Riadnymi členmi platformy môžu byť mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti. / členské 20 eur ročne

Iným ponúka platforma účasť na báze pridruženého členstva – členstvo fyzickej osoby (pracovníci vo verejnej správe, atď) / členské 15 eur ročne.

Viac informácii o členstve TU: http://www.socioforum.sk/index.php/clenstvo/51-clenstvo/129-clenstvo.

Súvisiace články