Sociálne služby pre rodinu

Dňa 1. 1. 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), ktorý novým spôsobom upravuje podmienky poskytovania sociálnych služieb. Zákon je dostupný tu: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-448.

Zákon o sociálnych službách nanovo upravuje právne vzťahy a podmienky poskytovania sociálnych služieb, ktorých cieľom je podporovať sociálne začlenenie občanov a uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

Za nepriaznivú sociálnu situáciu sa považuje stav sociálnej núdze fyzickej osoby, rodiny a komunity, v ktorom sa táto osoba, rodina, komunita nachádza z dôvodu, že nemá zabezpečené základné životné potreby, pre svoje životné návyky, pre spôsob života, pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, pre dovŕšenie dôchodkového veku, pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo z dôvodu, že sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi.

Zákon o sociálnych službách zaručuje právo fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby alebo zabezpečenie jej poskytnutia a právo výberu poskytovateľa, za splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom a ďalšie práva pri poskytovaní sociálnych služieb.

Pre rodiny sa poskytujú sociálne služby na podporu rodiny s deťmi a vybrané sociálne služby krízovej intervencie.


Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi:

 1. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

 2. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti o deti

 3. Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života

 4. Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

 5. Služba včasnej intervencie

 6. Poskytovanie sociálnej služby v práčovni

 7. Poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny

Sociálne služby krízovej intervencie:

 1. Terénna sociálna služba krízovej intervencie

 2. Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach:

  2.1. nízkoprahové denné centrum
  2.2. integračné centrum
  2.3. komunitné centrum
  2.4. nocľaháreň
  2.5. útulok
  2.6. domov na polceste
  2.7. zariadenie núdzového bývania

 3. Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu


Na území mesta Prešov pôsobia títo poskytovatelia vyššie uvedených sociálnych služieb:


Sociálne poradenstvo (patrí medzi všeobecne sociálne služby)

MyMamy, o.z. (základné a špecializované poradenstvo)
Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc (špecializované poradenstvo)
Trojlístok, n.o. (základné a špecializované poradenstvo)
PARTNERSTVO SOCIÁLNEJ INKLÚZIE SUBREGIÓNU ŠARIŠ (základné poradenstvo)
Gréckokatolícka charita Prešov (špecializované poradenstvo)


Komunitné centrá

Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o
Mesto Prešov
Trojlístok, n.o.
Občianske združenie Tobiáš


Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života

Mesto Prešov


Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu

Mesto Prešov
Návrat
Občianske združenie Tobiáš


Terénna sociálna služba krízovej intervencie

Trojlístok, n.o.


Útulok

Gréckokatolícka charita Prešov


Zariadenie núdzového bývania

MyMamy, o.z.


Domov na polceste

Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc (špecializované poradenstvo)
RELEVANT, n.o.


Nocľaháreň

Gréckokatolícka charita Prešov


Nízkoprahové denné centrum

Gréckokatolícka charita Prešov


Služba včasnej intervencie

Centrum včasnej intervencie Prešov
Bez bariér n.o.


Ďalšie užitočné sociálne služby pre rodiny, v ktorých je prítomné zdravotné postihnutie sú uvedené tu: https://socialny-presov.odyzeo.dev/zdravotne-postihnuti-obcania/program-moznosti-v-meste.