Verejné dianie v meste

Buďte informovaní o rozhodnutiach, ktoré prijímajú zástupcovia mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja.
Angažujte sa pri rozhodovaní o živote v našom meste.

Rokovania obecného zastupiteľstva a zastupiteľstva vyššieho územného celku (kraja) sú zásadne VEREJNÉ. Zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov. To však neplatí, ak je predmetom rokovania zastupiteľstva je:

  • použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce/kraja, členov orgánov obce/kraja, zamestnancov obce/kraja alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec/kraj,

  • nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce/kraja, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce/kraja, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce/kraja alebo prenechanie majetku obce/kraja do užívania iným osobám.


Mesto Prešov

Materiály zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, Mestskej rady a mestských komisií:

https://mesto-presov.digitalnemesto.sk/zastupitelstvo/#mesto-presov/mestske-zastupitelstvo/2018-2.

Termíny konania mestského zastupiteľstva a ďalšie informácie: https://www.presov.sk/dokumenty-msz.html.

Archív videozáznamov z mestského zastupiteľstva: https://www.tv7.sk/index.php/relacie/zastupitelstvo-presov/item/777-rok-2020.

Materiály zo zasadnutí výborov mestských častí: https://www.presov.sk/vybory-v-mestskych-castiach.html.


Prešovský samosprávny kraj

Všetky potrebné informácie sú dostupné tu:

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/zastupitelstvo/.