Invalidné dôchodky od A po Z

Ako žiadať o invalidný dôchodok?

Invalidný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje z invalidného poistenia. Účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca.

Nárok na invalidný dôchodok má poistenec, ktorý:

 • je invalidný,

 • získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia a

 • ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Konanie o priznanie invalidného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (žiadateľ), ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého bydliska klienta.


SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Prešov
Masarykova 1
080 01 Prešov

Telefónne čísla:
Ústredňa - 0906 174 800, 02 3247 4800
Odbor dôchodkového poistenia - 0906 174 881, 02 3247 4881


Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na invalidný dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.

Aké doklady musíte predložiť?

 • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas;

 • tlačivo Prehliadka ZISŤOVACIA – KONTROLNÁ, vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom žiadateľa,

 • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,

 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,

 • rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia (len, ak sa žiada o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa),

 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu.

 • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan:

  • bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001,

  • poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,

 • hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie.

 • potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Okrem už uvedených dokladov sú k žiadosti potrebné aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide.

Všetky potrebné tlačivá nájdete na webovej stránke: http://www.socpoist.sk/formulare-ohc/48016s.

Posudzovanie dlhodobo nepriaznivého stavu

Lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia posudzuje:

 1. dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, (posudzovanie invalidity)

 2. dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nezaopatreného dieťaťa, choroby a stavu nezaopatreného dieťaťa, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť.


SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Prešov
Masarykova 1
080 01 Prešov

Telefónne čísla:
Ústredňa- 0906 174 800, 02 3247 4800
Odbor lekárskej posudkovej činnosti - 0906 174 812, 02 3247 4812, 0906 174 968, 02 3247 4968, 0906 174 906, 02 3247 4906


Posudkový lekár sociálneho poistenia pri zisťovaní invalidity posudzuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa zákona o sociálnom poistení. Táto posudková činnosť sa vykonáva len v rámci konania o dôchodkovú dávku na základe žiadosti poistenca.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe:

 1. lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením
  diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a

 2. komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť,
  zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Poistenec je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa pritom nesčítavajú. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 zákona o sociálnom poistení: https://www.socpoist.sk/vybrane-zakony-a-predpisy/48611s.

Možno ju zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti pracovať je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri kontrolných prehliadkach:

 1. v lehote určenej pri predchádzajúcom posudzovaní alebo aj skôr, ak posudkový lekár zistí posudkovo významné skutočnosti,
  ktoré odôvodňujú vykonanie kontrolnej lekárskej prehliadky;

 2. na podnet inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

UPOZORNENIE!

V zmysle § 227 ods. 2 písm. c) zákona o sociálnom poistení je poistenec a poberateľ dávky povinný zúčastniť sa na posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Za porušenie uvedenej povinnosti môže Sociálna poisťovňa v zmysle § 239 zákona o sociálnom poistení uložiť pokutu až do výšky 16 596,96 eura.

Podľa § 112 ods. 7 zákona o sociálnom poistení výplata dávky, ktorá je podmienená invaliditou, stratou alebo poklesom pracovnej schopnosti, sa zastaví, ak sa poberateľ dávky nepodrobí vyšetreniu zdravotného stavu.

Novela zákona o sociálnom poistení (od 1. 9. 2019) umožňuje v niektorých prípadoch posudkovému lekárovi určiť, že prítomnosť poistenca alebo poškodeného nie je potrebná. Zdravotný stav posudkový lekár potom posúdi v neprítomnosti poistenca, len na základe doložených lekárskych odborných nálezov. Týka sa to ťažkých, najmä liečbou neovplyvniteľných stavov, ako napr. ťažkých onkologických prípadov, prípadov po ťažkých cievnych mozgových príhodách, nevidomých, poistencov po amputácii končatín a pod. Poistenec bude o možnosti posúdenia zdravotného stavu v neprítomnosti vopred informovaný. V prípade, ak prejaví vôľu osobne sa zúčastniť, Sociálna poisťovňa mu vyhovie a predvolá ho.

Zdroj: socpoist.sk