Kompenzačné príspevky

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytujú rôzne kompenzačné príspevky na kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia v súlade so zákonom zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len osoba s ŤZP) sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % .

Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov .

Sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len „ŤZP“) je znevýhodnenie , ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ŤZP v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nie je schopná z dôvodu ŤZP prekonať sama .

Kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len "kompenzácia") je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ŤZP poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním sociálnych služieb.

Cieľom poskytovania kompenzácie, ako aj vyhotovovania preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom a parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, je podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ŤZP do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti a v ustanovených oblastiach.

Sociálne dôsledky ŤZP sa kompenzujú v oblasti:

 • mobility a orientácie – kompenzuje sa znížená pohybová schopnosť alebo znížená orientačná schopnosť,

 • komunikácie – kompenzuje sa narušená schopnosť komunikácie,

 • zvýšených výdavkov – kompenzujú sa zvýšené výdavky

  o na diétne stravovanie,
  o súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
  o súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
  o súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom,

 • sebaobsluhy – kompenzuje sa obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy.

O poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu je potrebné požiadať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Vzor žiadosti nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/tazko-zdravotne-postihnuti-1.html?page_id=268769.


ÚPSVaR Prešov
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
Duklianska 1, 08001 Prešov

Telefónne čísla:
stála služba - 051/2441 642, 051/2441640


Podmienkou pre poskytnutie kompenzačných príspevkov je vypracovanie komplexného posudku na účely kompenzácie, ktorý pozostáva z lekárskej posudkovej činnosti a sociálnej posudkovej činnosti. Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Sociálnu posudkovú činnosť vykonáva sociálny pracovník príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ak je osoba posúdená ako fyzická osoba s ŤZP..

Komplexný posudok obsahuje:

 • mieru funkčnej poruchy,

 • vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ŤZP,

 • sociálne dôsledky ŤZP vo všetkých oblastiach kompenzácie,

 • návrh druhu peňažného príspevku na kompenzáciu,

 • vyjadrenie, či osoba s ŤZP je odkázaná na sprievodcu,

 • vyjadrenie, či osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,

 • termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak ho určí posudkový lekár a

 • odôvodnenie komplexného posudku.

Formy kompenzačných príspevkov:

Jednorázové peňažné príspevky

Opakované peňažné príspevky

* Zoznam pomôcok je dostupný tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/7/
** Kalkulačka pre informatívny výpočet nároku na príspevok na opatrovanie: https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/vyskum-oblasti-prace-socialnych-veci-institut-socialnej-politiky/kalkulacka-prispevku-opatrovanie-6.html


Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP závisí aj od výšky príjmu a majetku fyzickej osoby s ŤZP.

Pri zisťovaní výšky príjmu osoby s ŤZP sa započítavajú, okrem jej príjmu, aj príjmy spoločne posudzovaných osôb, ktorými sú napríklad manžel alebo manželka osoby s ŤZP, rodičia, ktorí žijú s touto osobou v spoločnej domácnosti, ak je osoba s ŤZP nezaopatrené dieťa.

Príjem osoby s ŤZP, ktorý sa zisťuje na účely peňažných príspevkov, sa potom určí tak, že súčet všetkých príjmov osôb posudzovaných spoločne sa vydelí počtom týchto osôb (teda osoba s ŤZP a ostatné spoločne posudzované osoby).

Fyzická osoba, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu, okrem fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na opatrovanie a fyzická osoba, na ktorej opatrovanie sa príspevok žiada, vyhlasuje na osobitnom tlačive (https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/priloha-c-15-vyhlasenie-majetku.pdf) či hodnota majetku, ktorý vlastní, je vyššia ako 39 833 € (do uvedenej hodnoty sa nezapočítava napr. nehnuteľnosť užívaná na trvalé bývanie, jedno motorové vozidlo a i. - viď priložené Vyhlásenie o majetku).

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/