Prepustení z výkonu trestu

Ľudia po výkone trestu odňatia slobody patriamedzi zraniteľnú sociálnu skupinou v našej spoločnosti. Veľmi často sú prvé stretnutia po výstupe z výkonu trestu spájané s pocitmi zlyhania v súvislosti s recidívou užívania, cítia sklamanie zo spoločnosti, v ktorej sa cítia odstrčení, nedôveru z oficiálnych inštitúcií, ktoré nemajú kapacitu efektívne a včas intervenovať.

Čím väčšmi sú ohrození neprijatím a opovrhnutím, tým väčšiu hrozbu predstavujú pre spoločnosť. Sú azda jedinou skupinou, ktorej sa nedostáva ani súcit, ani pochopenie zo strany spoločnosti a nedisponuje tak ľudskou ochotou pomôcť.

Bolo by naivné a nereálne si myslieť, že prepustením z výkonu trestu odňatia slobody dochádza k celkovej a pozítivnej zmene osobnosti človeka. Môžu nastať problémy spojené s:

  • stratou sociálneho zázemia (strata kontaktov s rodinou, priateľmi - človek má pocit, že nikam nepatrí, neexistuje nikto kto by ho akceptoval, prevažne alebo väčšinou sú akceptovaní len skupinou s rovnakým osudom, životnou skúsenosťou - prejavuje sa to recidívou),

  • nedostatkom financií a pracovnej motivácie (závisí od dĺžky pobytu vo väzení, alebo neakceptovaním zo strany spoločnosti po návrate z väzenia),

  • nereálnymi očakávaniami (snaha o "dobehnutie" všetkého čo bolo vo výkone trestu odňatia slobody obmedzené a zakázané, čím hrozí po prepustení riziko k násilnostiam pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných alebo psychotropných látok).

Po prepustení z výkonu trestu pomáha prepustenému pri návrate do života sociálny kurátor. Na miestne príslušnom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny môže taktiež požiadať o resocializačný príspevok (https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina-1/kuratela-pre-dospelych/navrat-z-vykonu-trestu-odnatia-slobody.html?page_id=262392&urad=239644).

Viac informácií smerom k úspešnému návratu do spoločnosti nájdete v brožúrke staršieho vydania (2012) s názvom "Kroky k úspešnému návratu" vyhotovenej Konzultačným a informačným centrum EDUKOS.

Zariadenie, ktoré sa venuje ľudom po prepustení z výkonu trestu v našom meste je Gréckokatolícka diecézna charita v Prešove, ktorá spolupracuje aj so samosprávou a výraznou mierou pomáha pri riešení problémov ľudí bez domova. V prípade potreby právnej pomoci sa môžete obrátiť aj na Centrum právnej pomoci.

Gréckokatolícka charita Prešov (špecializované poradenstvo)
Centrum právnej pomoci


V prípade potreby môžete využiť aj ďalšie sociálne služby tzv. krízovej intervencie. Zoznam ich poskytovateľov na území mesta Prešov je dostupný tu: https://socialny-presov.odyzeo.dev/rodina/socialne-sluzby-pre-rodinu.