Sociálne služby pre ZŤP

Dňa 1. 1. 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), ktorý novým spôsobom upravuje podmienky poskytovania sociálnych služieb. Zákon je dostupný tu: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-448.

Zákon o sociálnych službách nanovo upravuje právne vzťahy a podmienky poskytovania sociálnych služieb, ktorých cieľom je podporovať sociálne začlenenie občanov a uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

Za nepriaznivú sociálnu situáciu sa považuje stav sociálnej núdze fyzickej osoby, rodiny a komunity, v ktorom sa táto osoba, rodina, komunita nachádza z dôvodu, že nemá zabezpečené základné životné potreby, pre svoje životné návyky, pre spôsob života, pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, pre dovŕšenie dôchodkového veku, pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo z dôvodu, že sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi.

Zákon o sociálnych službách zaručuje právo fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby alebo zabezpečenie jej poskytnutia a právo výberu poskytovateľa, za splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom a ďalšie práva pri poskytovaní sociálnych služieb.


Pre osoby ZŤP sa poskytujú tieto sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku:

 1. Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach:

  1.1. zariadenie podporovaného bývania
  1.2. zariadenie pre seniorov
  1.3. zariadenie opatrovateľskej služby
  1.4. rehabilitačné stredisko
  1.5. domov sociálnych služieb
  1.6. špecializované zariadenie
  1.7. denný stacionár

 2. Domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“)

 3. Prepravná služba

 4. Sprievodcovská služba a predčitateľská služba

 5. Tlmočnícka služba

 6. Sprostredkovanie tlmočníckej služby

 7. Sprostredkovanie osobnej asistencie

 8. Požičiavanie pomôcok

Seniori môžu požiadať o aj o poskytovanie ďalších sociálnych služieb (v prípade ak sú dostupné). Ide o:

Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií:

 1. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (známe ako domáce tiesňové volanie alebo SOS gombík)

 2. Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií

Podporné služby:

 1. Odľahčovacia služba

 2. Pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností

 3. Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre

 4. Podpora samostatného bývania

 5. Poskytovanie sociálnej služby v jedálni

 6. Poskytovanie sociálnej služby v práčovni

 7. Poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny


Poskytnutiu vyššie uvedených sociálnych služieb predchádza vo väčšine prípadov splnenie podmienok, v podobe predloženia požadovanej dokumentácie. Poskytnutie sociálnych služieb v zariadeniach (1.1-1.7) a domácej opatrovateľskej služby (2.) je podmienené posúdením odkázanosti na sociálnu službu, tj. vydaním posudku o odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu.

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 1. Ak ste občan s trvalým pobytom v meste Prešov, na Mestskom úrade v Prešove, v Kancelárii prvého kontaktu si vyzdvihnete „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“. Prípadne danú žiadosť nájdete na: https://www.presov.sk/posudkova-cinnost-0-clanok/mid/313021/.html. Lehota na vybavenie je: 30 dní.

 2. V žiadosti vyplníte Vaše osobné údaje.

 3. V žiadosti si vyberiete a označíte z uvedenej ponuky len druh sociálnej služby, na ktorú budete ako žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby v rámci posudkového procesu posúdený. Zároveň si vyberiete formu sociálnej služby (pobytovú, terénnu), takú, o ktorej si myslíte, že momentálne bude riešiť Vašu sociálnu situáciu.

 4. Prílohou žiadosti je tlačivo „Lekársky nález“. Uvedené tlačivo je potrebné nechať potvrdiť Vašim zmluvným (obvodným) lekárom v mieste trvalého bydliska. Toto tlačivo predkladáte v tom prípade, ak nemáte k dispozícii iné odborné lekárske správy, ktoré nie sú staršie viac ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.). V prípade, ak už máte vyhotovený posudok o odkázanosti na sociálnu službu z minulosti (napr. z inej obce, VÚC) alebo disponujete komplexným posudkom UPSVAR, predložíte túto prílohu.

 5. Kompletne vyplnenú a podpísanú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ aj s potvrdeným tlačivom „Lekársky nález“ alebo iným lekárskym potvrdením doručíte na Mestský úrad v Prešove, Odbor služieb pre občanov, Referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov.

 6. Vyššie uvedená žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre vydanie lekárskeho posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.

 7. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku Vám bude vydaný posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby, o ktorú môžete požiadať formou podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

 8. Po vydaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu si občan podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby u vybraného poskytovateľa sociálnej služby, na základe ktorej je s občanom uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“.

Žiadosti o uzatvorenie zmluvy pre jednotlivé druhy sociálnych služieb poskytovaných Mestským úradom Prešov nájdete na: https://www.presov.sk/ako-vybavit.html v sekcii „Sociálne služby“.

9. Poskytovateľ uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov . Za službu klient uhrádza úhradu za poskytovanie sociálnej služby na základe zmluvne dohodnutých podmienok.

Zoznam verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta Prešov nájdete tu: https://socialnypresov.sk/zdravotne-postihnuti-obcania/program-moznosti-v-meste.


Bližšie informácie Vám poskytnú na:

Mestský úrad v Prešove
Odbor služieb pre občanov, Referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov, Jarková 26, 08 001 Prešov
Telefónne číslo: 051/3100 529


Užitočné články:

https://socialnypresov.sk/blog/potrebujem-pomoc-co-mam-robit
https://socialnypresov.sk/blog/desatoro-pre-vyber-zariadenia-pre-seniorov
https://socialnypresov.sk/blog/ako-poziadat-o-domacu-opatrovatelsku-sluzbu-mesto-presov